Hon har i mer än 30 år till och från varit involverad i projekt som ska förbättra möjligheterna för äldre och funktionshindrade. Exempelvis var hon i många år ordförande för det medicintekniska samarbetsorganet CTMH.

Vid sidan av sina akademiska uppdrag har Margareta Norell Bergendahl dessutom ett antal styrelseposter, och med tanke på hennes arbete med näringslivssamarbete är det gränsöverskridande bara logiskt. Som mångårig forskare, men också med erfarenhet som utvecklingschef inom näringslivet, kan hon se flera sidor av det som det forskas om inom produktutveckling.

Margareta Norell Bergendahl

Margareta Norell Bergendahl

– Jag är ingenjör. Jag ser forskningen från nyttoperspektiv, och jag menar att det är ingenjören i mig som vill se hur den forskning som bedrivs har praktisk nytta för människor. Forskningen kan ses i det sammanhanget, säger Margareta Norell Bergendahl engagerat när hon pratar om forskning och äldreomsorg.

– För mig är teknik i detta sammanhang ett medel, inte ett mål, förtydligar hon.

Hon påpekar att även om tekniken är viktig, måste man först se till vilken värdegrund man utgår ifrån när man tar sig an frågor som rör hur vi vill ha det som äldre.

– I botten finns de mest grundläggande behoven – att känna sig trygg och att ha sällskap – och det är utifrån dessa man ska titta på vilka åtgärder som ska vidtas och vilka tekniska lösningar som kan komma till nytta.

Hon tar som exempel hur människor med funktionsnedsättningar kan få hjälp med städning.

– Vi kan utveckla städrobotar som gör skinande rent, men vi måste ställa oss frågan: Vill människor ha städrobotar? Sannolikt är frågan större än att man stannar vid den tekniska lösningen. Vilka andra behov kan en människa ha, som sammanfaller me d olika stödinsatser.

OpenLab heter ett samarbetsprojekt mellan kth, Stockholms universitet, Södertörns högskola, KI, Stockholms stad samt Stockholms läns landsting och Länsstyrelsen i Stockholm. Initiativtagare är Margareta Norell Bergendahl, inspirerad från många håll.

Hon ser OpenLab som ett bra exempel på hur forskningen tar sig an frågor inte bara ur ett teknikperspektiv, utan med ett helhetsgrepp.

Verksamheten går ut på att tvärvetenskapligt arbeta med och hitta lösningar på komplexa samhällsfrågor. Till dessa hör hur man ska kunna erbjuda ett mer värdigt åldrande i Stockholmsregionen.

– Vi är redan igång med dessa utmaningar, som vi menar kräver kompetens från olika vetenskapliga discipliner. Och genom att vi samarbetar med bland annat Stockholms stad har vi ”riktiga” problem att jobba med.

Målet är, menar Margareta Norell Bergendahl, att skapa ett inkluderande samhälle där människor har sammanhang och trygghet.

– Jag ser framför mig ett attraktivt boende dit människor vill flytta, inte dit de blir flyttade. Det ska vara boenden där man känner trygghet och gemenskap, där man kan umgås med varandra och dit man gärna vill bjuda andra människor på besök.

– Lite som ett lägenhetshotell där man kan anpassa hjälp efter behov, men också där pianobaren är kvar, säger hon med ett skratt.

Medicinforskning i världsklass vid CTMH

Center for Technology in Medicin and Health, CTMH, är ett medicintekniskt samarbetsorgan. Medverkar gör KTH, KI och Stockholms Läns Landsting. CTMH:s vision är att bidra till att utveckla stockholmsregionen till ett medicintekniskt centrum i världsklass. Ambitionen är att tillhöra topp fem i världen.

För att uppnå detta vill man ta tillvara de forskningsresurser som finns och på det viset se till att regionen uppnår den fulla potential som institutionerna har tillsammans som forskningsoch utvecklingsmiljö.

Under den tid som CMTH har funnits har medarbetare vid centret hunnit initiera och ge stöd till många projekt kopplade till teknik för äldre; ett exempel är den segway-rollator som tas fram vid Centrum för hälsa och byggande, CHB.