Projektet Delad Stad testar med hjälp av de senaste forskningsrönen hur man analyserar vidden av utanförskap i en stadsdel. Här skapas även metoder för att minska segregationen.

Med hjälp av rumsliga analyser hjälper KTH staden Göteborg att ta reda på om det råder orättvis fördelning av samhällets resurser i vissa stadsdelar, samt i vilken grad.

Det handlar bland annat om tillgänglighet genom kollektivtrafik, tillgång till samhällelig och kommersiell service, och inte minst tillgång till arbetsplatser för en lokal arbetande befolkning.

– Våra analyser visar att det råder sämre livsvillkor för de boende i samtliga av dessa stadsdelar och framförallt i Bergsjön. Tillgången till samhällets resurser är både låg och svår att nå, säger Ann Legeby, forskare på KTH och projektledare för Delad Stad.

För Bergsjön har därför tagits fram ett förslag med åtgärder för att jämna ut orättvisorna. Det handlar om att länka ihop tre delar i Bergsjön på ett starkare och tydligare sätt. Det görs med hjälp av nya gator och gångstråk, och genom strategiskt kompletterande bebyggelse som gör det lättare att hitta i området.

Så kallade performativa byggnader kan exempelvis utöver sin verksamhetsfunktion även bidra till utjämning av nivåskillnader, eller till att göra en promenadväg tryggare. Andra sätt att öka tryggheten på är att vända fler entréer mot gångstråken, och anlägga odlingslotter och lekplatser utmed vägarna.

Dessutom finns det planer på ett centralt kulturhus i området som kan fungera som en mötesplats och knutpunkt.

– Stat och kommun har en viktig uppgift i de här områdena, i att förbättra lägen som gör att investeringsviljan ökar hos andra fastighetsägare, säger Ann Legeby.

– Och eftersom det görs så pass få investeringar i de här förorterna jämfört med i stadens centralare delar, så är det viktigt att de offentliga investeringarna styrs till de lokala platser som gör störst nytta för hela området.

Text 
Hans Hellberg