Lennart Söder har i sin forskning om förnybar el genom årens lopp mött många skeptiker. Nu visar hans forskargrupps studie ”På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige” på möjligheterna att vind- och solkraft tekniskt sett ska kunna stå för motsvarande 40 procent av den svenska elproduktionen.

Forskarna ser över möjligheten att klara situationer med hög elförbrukning i ett system med mycket variabel elproduktion. Bland annat studeras kraftsystemets förmåga att hantera den förnybara elens variationer på timbasis.

– Det finns förstås utmaningar i en total omställning till förnybar el, men vi har i vår forskning ännu inte upptäckt några oöverstigliga hinder, konstaterar Lennart Söder.

En ständig prövning i alla länders elsystem är att behålla en kontinuerlig exakt balans mellan produktion och total konsumtion.

– En utmaning i vårt nordiska system ligger i den långvariga kylan på vintern, som gör att elvärme används på hög nivå i många hus samtidigt, säger han.

Den seriösa diskussionen om förnybar el i Sverige tog fart efter Fukushima-
olyckan.

Lennart SÖDER

Ett nytt forskningsprojekt som han leder handlar om flexibel elanvändning med nya it-lösningar, som gör det möjligt för folk att stänga av hushålls-elen tillfälligt för att spara energi utan att komforten påverkas. Forskarna undersöker nu på vilket sätt den sortens it-lösningar kommer att fylla en funktion i framtiden. En möjlighet är också att öka elkonsumtionen vid god tillgång på sol- och vind-el.

Som ett nästa steg efterlyser Lennart Söder fler detaljerade tekniskt-ekonomiska studier, eftersom det kan visa sig vara rationellt att redan i dag börja anpassa Sveriges kraftsystem till framtida förnybara energikällor.

Vad är det mest banbrytande med din forskning om alternativ elförsörjning?

– Det speciella är att ingen har studerat frågan på det här sättet tidigare i Sverige. Min forskning har bidragit till en mer seriös teknisk diskussion om vad som händer om vi använder enbart förnybara elenergikällor i samhället.

Enligt Lennart Söder tog den seriösa diskussionen om förnybar el i Sverige ordentlig fart efter Fukushima-olyckan, kärnkraftshaveriet i Japan 2011.

– Strax efteråt valde Tyskland bort kärnkraften helt, och det är i dag svårt att hitta någon som faktiskt tror att det blir nya kärnkraftverk i Sverige. Förr betraktades kärnkraft ofta som billig, men på senare år har kärnkraft blivit allt dyrare, medan kostnaden för sol- och vindkraft fortsätter att sjunka, säger han.

Sedan 2010 utgör ett ”elcertifikat-system” gemensamt ekonomiskt stöd för alla förnybara kraftslag i Sverige. Berättigade till elcertifikat är vissa vattenkrafts-projekt, vindkraft, solenergi, bioenergi, våg­energi, geotermisk energi och torv.

Att Sverige skulle behöva köpa el från kolberoende länder om kärnkraften avvecklas är enligt Lennart Söder en myt.

– Fram till för något år sedan fanns intresse i Sverige att få in mer gas, till exempel från Ryssland, men nu vill man inte längre vara beroende av rysk gas… och vilka kraftslag finns då kvar?

Lennart Söder vill se mer forskning kring skiftningar och effekter av olika vind- sol- och vattenår.

Han är också noga med att poängtera att en omställning till elsystem baserat på förnybar energi ”inte kan genomföras på en vecka” – inte minst kommer kärnkraftverken att behöva tid för att stängas.

Men inom enstaka decennier kan det enligt honom fungera att driva Sverige helt på förnybar el.

– Allt går, om alla vill.

KRaftsystem

Ett elkraftsystem består av kraftverk och generatorer, samt ledningar och transformatorer som kopplar ihop kraftverken med elförbrukarna.

Text 
Katarina Ahlfort
Illustration 
Anders Westerberg