Tillsammans tar de fram den kunskap som ska förvandla råvara från skogen till nya och högteknologiska tillämpningar. Vi bygger en forskningskultur utifrån ett bredare angreppssätt än tidigare. Här pågår mer grundforskning än tillämpad forskning, vilket ska lägga grunden till nya produktområden inom vår industri, säger Lars Berglund, professor och centrets föreståndare.

Forskningsinriktningen styrs av ett vetenskapligt råd, och angreppssättet är starkt mångvetenskapligt, med en blandning av kompetenser. Två forskningsområden som i dag är särskilt starka är:

– Nanocellullosa, där vedfibrerna sönderdelas i fibriller vars egenskaper i princip kan skräddarsys.

– Det breda området ”nya processkoncept”, där målet är att hitta helt nya användningsområden för skogsråvaran.

– Jämför med råoljan som raffineras till en rad olika produkter. Vi kommer att se hur den förnyelsebara veden kan användas i allt från nya kompositmaterial för bilindustrin, till byggnadsmaterial med helt nya egenskaper, säger Lars Berglund. Förutom den svenska spetskompetensen som finns knuten till centret, pågår här flera internationella samarbeten med framstående forskare inom området.

– Det har visat sig vara viktigare för oss att ha en nära kontakt med enskilda forskare, än att knyta samarbeten med hela institutioner eller lärosäten, säger han.

Nu har vi nått halvvägs och står inför utmaningen att hitta finansiering som sträcker sig förbi de första tio åren.

Lars Berglund

Ett av de mer kända namnet är professor Yi Cui vid Stanford, som är en auktoritet inom pappersbaserade batterier – en teknologi som spås en lovande framtid, även om den har en bit kvar till industriell tillverkning.

– I takt med att kunskapen byggs upp kommer också tillämpningarna och patenten. I dag samverkar vi med kommersialiseringföretaget Cellutech som har till uppgift att förvandla nya metoder till produkter. Cellutech bidrar med den kunskap vi saknar för att göra framstegen kommersiellt möjliga, säger Lars Berglund.

Wallenberg Wood Science Center grundades 2008 och ska drivas i tio år med en årlig budget på 40 miljoner kronor. Anslaget förnyas löpande efter regelbundna vetenskapliga utvärderingar.

– Nu har vi nått halvvägs och står inför utmaningen att hitta finansiering som sträcker sig förbi de första tio åren, och det är en uppgift vi arbetar aktivt med redan nu, säger Lars Berglund.

Text 
Katarina Ahlfort